Audyt projektu – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr IJAG/95 1 2 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Trustu Społecznego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania obejmuje poniższe zespoły robocze:

 • Ewaluacja ex-ante oraz prognoza oddziaływania na środowisko Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013
 • Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej
 • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
 • Inicjowanie działalności innowacyjnej – ocena efektywności i skuteczności Działania 3.1 PO IG.
 • Audyt skuteczności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu szkoleniowego Sale konferencyjne Warsztaty w Mikołajkach
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Analiza systemu zarządzania i wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006″ przedstawiający dane dotyczące osób niepracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena adekwatności wskaźników założonych dla Działania 5.4 i Działania 5.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja baterii i akumulatorów
 • Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: wielicki oraz szamotulski

  Upoważnieni beneficjenci to: Świdnicka Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „NIEPEŁNOSPRAWNI AKTYWNI”, „DOMAR PLUS” S.A., QSC Auto Gaz Montaż Serwis, Autoelektronika, Paweł Chudzik, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sępólnie Krajeńskim , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe” , 4VOD , Decerto , General Electric Company Polska Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub GE), Morski Instytut Rybacki w Gdyni, Robobat Polska Sp z o.o., VOTUM , GT85 POLSKA , WIEJAK sp. z o.o., Centrum Poligrafii Sp. z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.