Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z audytem projektu nr NMN/74 5 1 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Priorytetu Edukacyjnego

Plan dyskusja w czasie warsztatu zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Wpływ uzyskanej dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I i III ZPORR na lata 2004 – 2006 na wzrost wydatków inwestycyjnych w gminach w województwie wielkopolskim.
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Analiza prawidłowości wskaźników w projekcie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013
 • Audyt skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Konferencje w Karkonoszach
 • Analysing the status, framework and quality of consultation and coordination mechanisms toward the implementation of EU and national policies in the Polish regions
 • Badanie ewaluacyjne w zakresie efektywności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych, prowadzonych w województwie mazowieckim przez instytucje zaangażowane we wdrażanie regionalnego komponentu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Ocena systemu zarządzania Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki na poziomie Priorytetów VI, VII, VIII, IX – komponent regionalny
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań – 2010
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej w odniesieniu do Działania III.1 RPO RPW – systemy miejskiego transportu zbiorowego (pierwszy etap ewaluacji Działania III.1 RPO RPW)
 • Ewaluacja projektów – kampanii informacyjno – promocyjnych przełamujących negatywne stereotypy osób niepełnosprawnych
 • pomocy społecznej w kontekście zakresu ich wzajemnej
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Program będzie przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w wymienionych nizej dofinansowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
 • Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: łaski oraz m. Białystok

  Upoważnieni beneficjenci to: „MOSTOSTAL-EXPORT” S.A., Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ w Kielcach S.A., Lubuskie Zakłady Drobiarskie „ELDROB” S.A., Biuro Handlowe Boule Medical AB, Zakład Instalacji Anten TV-SAT Bogdan Łaga, „GPS CONTROL” , CAR TECHNOLOGY PRODUCTION SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILNOŚCIĄ, Eklips , GRUPA SKOWRONKI , P.P.H.U. Stropex Sp. Jawna Renata Bruzi, Krzysztof Bruzi, Puro Media Michał Wilczewski, VIRIO w organizacji, Bacart Sp. z o.o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Okulistyczna „OptiMed” Centrum Rehabilitacji Wzroku Ewa Frejtag, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.