Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr WEK/95 1 7 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania subwencji z Europejskiego Funduszu Pomocowego

Porządek debata w czasie warsztatu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Pomiar sprawności wdrożenia funduszu EFS na przykładzie projektu szkoleniowego Hotele Na Kursy w Bielsku Białej
 • Analiza systemu wyboru projektów w Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Analiza systemu wskaźników w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Ocena trafności i skuteczności działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 w kontekście potrzeb informacyjnych potencjalnych beneficjentów programu oraz zwiększenia aktywności potencjalnych beneficjentów RPO WiM w sięganiu po wsparcie z UE
 • Ocena wpływu wsparcia z funduszy strukturalnych w zakresie modernizacji i rozbudowy infrastruktury społecznej na realizację celów rozwojowych regionów
 • Badanie ankietowe dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL
 • Przygotowanie instytucjonalne wybranych beneficjentów do wdrażania projektów systemowych w ramach Priorytetu III PO KL
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Grant będzie omówiony pod kątem efektywności w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
 • Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne
 • Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich
 • Transport lotniczy towarów
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: chełmiński oraz braniewski

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Aparatury Elektrycznej „Elester” S.A., Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA S.A., Elektrownia im. T.Kościuszki S.A., Wywóz Nieczystości Płynnych Elżbieta Byśkiniewicz, IMALUX S.A. , CATV „IB-SAT” Ireneusz Brzostowski, Arkadiusz Salamon GREENMONEY.PL, FITWELL SP. Z O.O., IG Sp. z o.o. , Oxygen Media Admar Group Izabela Maruszewska, QUANTUM SOFTWARE , TopGaN Sp. z o.o., Consultronix S.A., Stalmech Bogumił Księżakowski, TRANS-KOP Rafał Szewczyk

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.