Spotkanie raportujące – zaproszenie – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr MEW/89 2 7 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Panatlantyckiego Trustu Infrastrukturalnego

Porządek dyskusja podczas panelu obejmie poniższe podgrupy zadaniowe:

 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie rozwoju eksportu i powiązań z zagranicznymi rynkami i partnerami handlowymi, w kontekście uruchamiania działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu
 • Analiza skuteczności implementacji priorytetów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele na Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów w ramach PO RPW
 • Ewaluacja kampanii informacyjno-promocyjnej Europejskiego Funduszu Społecznego na Dolnym Slasku
 • Ocena systemu monitorowania i wartości wskaźników PO KL 2007-2013
 • Badanie ewaluacyjne kwestionariuszy do monitorowania PO RPW
 • „Szacowanie i ocena efektów gospodarczych
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • Raporty z ewaluacji ex-ante programów operacyjnych i NPR – wersja polska
 • Ocena systemu realizacji polityki spójności w Polsce w ramach perspektywy 2004-2006

  Grant zostany omówiony w aspekcie efektywności w poniższych dofinansowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawa drzew oleistych
 • Produkcja gazów technicznych
 • Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
 • ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bolesławiecki oraz nowotomyski

  Upoważnieni beneficjenci to: „BUDOKOR” S.A., BESTER S.A. , PROXIAL Pomorze S.A., „LAGUNA BIS , ASTER Kraków Sp. z o.o. , „QCADOO LIMITED” , CAR Technology Production , COMPDATA sp. z o.o. , GIS-EXPERT , MEGATOTAL Sp. z o.o. , Pracownia Rzemiosła Artystycznego Anna Rychter, VOICE LAB , BUSINESS PENETRATION CONSULTING Sp. z o.o., Świat Saun Michał Markowski , PLAST-SYSTEM Mirosław Kodziszewski

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.