Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem projektu nr EYG/79 1 7 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania dotacji z Amerykańskiego Funduszu Infrastrukturalnego

Porządek debata w czasie panelu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Raport ewaluacyjny w zakresie projektów rewitalizacyjnych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim wraz z rekomendacjami dla Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojewód
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ewaluacja Regionalnych Instytucji Finansujących
 • Weryfikacja stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Treningi w Częstochowie
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO na lata 2007-2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • „Analiza cyklu kompleksowych projektów wodno-ściekowych
 • Ewaluacja Działania 1 Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • Produkcja ołowiu, cynku i cyny
 • Produkcja pozostałych mebli
 • Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki
 • Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
 • Działalność organizacji religijnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: radzyński oraz m. Dąbrowa Górnicza

  Upoważnieni beneficjenci to: „STOMIL-OLSZTYN” S.A., Dolnośląskie Zakłady Magnezytowe S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO-Śląsk” Sp. z o.o., ASENIC Jacek Kurek, Stowarzyszenie Użytkowników Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „TEOSAT” , Enter Net Plus Sp. z o.o. , BIS Consult Łukasz Bis, Elita , Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” w Świdnicy, Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Holding, Wielkopolski Dom Doradztwa Gospodarczego I Przedsiębiorczości sp. z o. o. , Gmina Miasta Toruń, Zakład Tworzyw Sztucznych HAGMED Zając i Tomaszewski Spółka Jawna, Ambasada Urody

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.